Prejsť na hlavný obsah
Nahrávanie...
Vyhľadávanie
Nákupný košík (0)

Nákupný košík je prázdny.

Otázky a odpovede

Všeobecné informácie o pH


Všeobecné informácie o EC/TDS


Zákal


Selektívne ióny


Elektródy


Senzory / Čidlá


Kalibrácia


Roztoky


Poľnohospodárstvo


Všeobecné informácie o pH

Čo je pH?

Meranie hodnoty pH (potential of Hydrogen = potenciál vodíka) ukazuje, či je roztok kyslý alebo zásaditý. Ak roztok obsahuje rovnaké množstvo kyslých a zásaditých molekúl, pH sa považuje za neutrálne. Veľmi mäkká voda je bežne kyslá, zatiaľ čo veľmi tvrdá voda je bežne zásaditá, hoci neobvyklé okolnosti môžu spôsobiť výnimky. Stupnica pH je logaritmická a má rozsah od 0.0 do 14.0 s neutrálnou hodnotou 7.0. Výsledky menej než 7.0 ukazujú kyslé roztoky, kým viac než 7.0 zásadité. Niektoré extrémne látky môžu dosahovať menej ako 0 alebo viac ako 14, ale väčšina spadá do škály stupnice.
Späť na začiatok ^

Čo je automatická teplotná kompenzácia (ATC)?

Pri meraní pH pomocou pH elektródy sa chyba teploty z elektródy líši v závislosti na Nernstovej rovnici 0.03pH/10C/jednotka pH smerom od pH7. Chyba v dôsledku teploty je funkciou oboch - teploty a pH, ktoré sa meria. Teplotná kompenzácia sa dá dosiahnuť manuálne alebo automaticky. Manuálnu teplotnú kompenzáciu zvyčajne dosiahneme zadaním teploty meranej tekutiny do prístroja a ten zobrazí teplotne kompenzovaný výsledok pH. Automatická teplotná kompenzácia vyžaduje vstup z teplotného senzora a neustále posiela signál kompenzovaného pH na displej. Automatická teplotná kompenzácia je užitočná pri meraní v systémoch s veľkými zmenami teploty.
Späť na začiatok ^


Všeobecné informácie o EC/TDS

Čo je EC?

Elektrická vodivosť (EC) je definovaná ako schopnosť roztoku viesť elektrický prúd.
Späť na začiatok ^

Čo je TDS?

Celkové rozpustené látky (TDS) sú definované ako množstvo tuhých látok rozpustených v roztoku.
Späť na začiatok ^

Aký je ich vzťah?

Vzťah medzi množstvom pevných látok ako sú soli nachádzajúce sa v hnojivách, je priamo úmerný ich vodivosti, pretože čím vyššie je množstvo pevných látok, tým väčšia je vodivosť. Je to spôsobené tým, že keď sa hnojivá rozpustia vo vode, stanú sa „iónmi“, čo znamená, že sa stanú pozitívne alebo negatívne nabitými a preto môžu viesť prúd.
Späť na začiatok ^

Ako pracuje merač EC/TDS?

Dve elektródy s aplikovaným striedavým prúdom sa ponoria do roztoku. To vytvorí prúd závislý od vodivostnej povahy roztoku. Merač odmeria tento prúd a zobrazí ho buď ako vodivosť (EC) alebo ppm (TDS).
Späť na začiatok ^

Konverzné faktory

TDS merače pracujú s vodivosťou; merač automaticky prevádza túto hodnotu na TDS, ktorá je zvyčajne zobrazená v ppm.
Späť na začiatok ^

Teplotná kompenzácia

Teplota ovplyvňuje aktivitu iónov v roztoku, ale nemá vplyv na koncentráciu, preto merače s teplotnou kompenzáciou upravujú tento stav.
Späť na začiatok ^

Ako sa meria TDS?

Pomocou merača vodivosti. Odmeria sa vodivosť, z ktorej sa následne TDS vypočíta pomocou matematického vzorca zabudovaného v prístroji.
Späť na začiatok ^

Konverzné faktory?

Výskum ukázal, že konverzný faktor medzi .64 a .70 je najlepší indikátor Celkových rozpustených látok v rastúcich použitiach.
Späť na začiatok ^

Ak mám TDS merač s 0.5 konverzným faktorom, ako prevediem správne na hodnotu 0.7?

Vynásobte 1.4; napr.: 500 x 1.4 = 700.
Späť na začiatok ^

Aký je rozdiel medzi microSiemens (µS) a milliSiemens (mS)?

Oboje sú jednotky vodivosti. 1000 microSiemens (µS) = 1 milliSiemen (mS).
Späť na začiatok ^

Ako prevediem milliSiemens (mS) na ppm?

Preveďte na microSiemens vynásobením 1000. Potom vynásobte 0.7, napr.: Vaša hodnota je 2.14 milliSiemens (x 1000 = 2140 microSiemens). 2140 x 0.7 = 1498 ppm. Alebo jednoducho vynásobte 700. (2.14 x 700 = 1498)
Späť na začiatok ^

Ako prepnúť na meranie EC?

Ak nemáte merač, ktorý meria obe hodnoty EC a TDS, môžete pripraviť roztok hnojiva podľa daného návodu a odmerať EC. To bude váš výsledok. Alebo skonzultujte s výrobcom Vášho hnojiva správne hodnoty EC pre konkrétne hnojivo.
Späť na začiatok ^

Aký je vzťah medzi elektrickou konduktivitou (EC) a rozpustenými látkami (TDS)?

Aj keď existuje úzky vzťah medzi TDS a EC, nie sú to isté. Celkové rozpustené látky a elektrická vodivosť sú dva rozdielne parametre. TDS je celkový súčet pevných látok rozpustených vo vode. EC je schopnosť niečoho viesť elektrinu (v tomto prípade je to schopnosť vody).
Jediný skutočný spôsob merania TDS je odvážiť zvyšky vo vode po jej odparení. Poznáte to, keď sa objavia škvrny po tom čo umyjete pohár a necháte ho uschnúť na vzduchu. To je TDS! Tie zvyšky majú hmotnosť a môžete ich odvážiť, ale ak nie ste v laboratóriu, môže to byť náročné. Preto môžeme úrovne TDS odhadnúť na základe vodivosti vody keďže molekuly vodíka a kyslíka vody nemajú takmer žiadny elektrický náboj. EC väčšiny kovov, minerálov a solí náboj má. Merač TDS meria úroveň EC a následne ho prevádza na TDS. Keďže rôzne kovy, minerály a soli sú viac alebo menej vodivé než ostatné, existujú rôzne konverzné faktory, ktoré možno použiť.
ppm (časti v milióne) je najčastejšie používaná stupnica pre meranie TDS.
µS (micro-Siemens) je najčastejšie používaná stupnica pre meranie EC.
Späť na začiatok ^


Zákal

Čo je zákal a prečo sa meria?

Zákal je meradlom zakalenosti vody – čím zakalenejšia voda, tým vyšší zákal. Zákal je spôsobený nerozpustenými látkami, fytoplanktónom, ľudskou činnosťou, ktorá narúša krajinu, napr. stavebnou činnosťou, čo môže mať za následok vysoké hladiny sedimentu. Zákal je dôležitá veličina, pretože vysoko zakalená pitná voda môže viesť k vnútrožalúdočným ochoreniam. Vysoký zákal vo vodných útvarov ako sú jazerá, rieky a nádrže, môže znížiť množstvo svetla dopadajúceho do väčších hĺbok, čo môže inhibovať rast ponorených vodných rastlín a následne ovplyvniť druhy, ktoré sú na nich závislé, ako napríklad ryby a kôrovce. Zákal vo víne môže ovplyvniť vôňu a kvalitu. Zákal môže tiež spôsobiť znečistenie membrány počas mikrofiltrácie.
Späť na začiatok ^


Selektívne ióny

Dusík

Dusík je nevyhnutným prvkom pre rastlinný život a kľúčovou zložkou v hnojivách. Je prítomný v proteínoch, vitamínoch, hormónoch, chlorofyle, atď. Dusík zvyšuje produkciu lístia a plodov. Nadbytok dusíka môže viesť k zníženiu odolnosti proti chorobám.
Späť na začiatok ^

Fosfor

Fosfor prispieva k tvorbe púčikov, koreňov, kvitnutiu a drevnateniu. Je tiež dôležitou súčasťou DNA a RNA rastliny. Výsledkom nedostatku fosforu je pomalý rast, menšie plody a nižšia expanzia koreňov.
Späť na začiatok ^

Draslík

Draslík hrá dôležitú úlohu v mnohých fyziologických aktivitách, ako je napríklad tvorba sacharidov a zväčšovanie veľkosti plodov, zlepšenie chuti, má pozitívny vplyv na farbu a vôňu kvetov. Draslík tiež robí rastliny odolnejšie voči chorobám.
Späť na začiatok ^

Rozpustený kyslík

Aby sa zabránilo vážnym problémom ako je napríklad nedostatok vody, čo vedie k vädnutiu, hnilobe kvetov a hnilobe koreňa, musia byť korene riadne okysličené. Hlavné príčiny úbytku kyslíka zahŕňajú tvorbu veľkého množstva koreňovej hmoty, ktorá bude brániť prietoku vody a vyústi do stagnácie vody. Testovanie rozpusteného kyslíka sa odporúča, pretože problém môže vzniknúť bez povšimnutia a mať vážne negatívne dôsledky na rastliny.
Späť na začiatok ^


Elektródy

Musí byť moja pH elektróda vlhká?

Všetky sklenené elektródy majú banku, ktorú treba udržiavať hydratovanú a referenčný spoj, ktorý treba udržiavať vlhký, aby sa predišlo nadmernému úniku vnútorného roztoku elektrolytu z referenčného spoja.
Späť na začiatok ^

V čom by som mal uskladniť moju pH elektródu?

Ideálne v uskladňovacom roztoku, keďže ten má rovnaké chemické zloženie ako vnútro elektródy, ale ak roztok nie je k dispozícií, použite kalibračný roztok s pH 4 alebo 7. NIKDY NEUSKLADŇUJTE V ČISTEJ (DESTILOVANEJ) VODE!!! V prípade elektród, ktoré kontinuálne merajú to nie je problém, nakoľko sú neustále vlhké.
Späť na začiatok ^

Čo ak spozorujem biele kryštáli na mojej pH elektróde?

Ide iba o elektrolyt (soľ), ktorú rozpustíte namočením a opláchnutím elektródy v prípade, že elektróda nebola dlhodobo vysušená.
Späť na začiatok ^

Ako očistím svoju pH elektródu?

Na rozdiel od oplachovania špičky elektródy vo vode, najlepší spôsob očistenia elektródy je použiť niektorý zo špeciálnych čistiacich roztokov. Na trhu sú dostupné čistiace roztoky pre špeciálne použitia, napr. čistiaci proteínový roztok je ideálny pre každého, kto meria pH potravinárskych produktov, zatiaľ čo olejové čistiace roztoky odstránia oleje a mastnoty z banky elektródy, ktoré by spomalili čas odozvy elektródy.
HI7061 Univerzálny čistiaci roztok
HI7073 Čistiaci roztok - potravinárske výrobky
HI7074 Čistiaci roztok – anorganické substancie
HI7077 Čistiaci roztok – olej a mastnota
Späť na začiatok ^

Ako by som sa mal starať o svoje pH elektródy?

Elektródy treba pravidelne čistiť slabou kyselinou alebo špeciálnym čistiacim roztokom na elektródy a samozrejme nezabudnúť na správne uskladnenie.
Späť na začiatok ^

Ako dlho mi vydrží pH elektróda?

Ak sú elektródy riadne udržiavané podľa pokynov, vydržia Vám aj 2 roky.
Späť na začiatok ^

Musí byť moja EC/TDS elektróda vlhká?

Nie.
Späť na začiatok ^

Prečo majú pH elektródy rozdielne tvary špičiek?

pH je kľúčovým parametrom pre neuveriteľné množstvo použití od vody, cez potraviny, pôdu, ovocie a zeleninu až po krv, syntetické produkty a mnoho ďalších. Preto výrobcovia vyvinuli rôzne pH senzory pre všetky hlavné použitia. To zaisťuje jednoduchosť použitia a dlhšiu životnosť elektródy pri konkrétnom použití. Rôzne typy spojov, elektrolytov a materiálov použitých v konštrukcii elektródy sú tiež súčasťou dizajnu. Nižšie sú uvedené niektoré typy a ich využitie:

Sférická špička: najbežnejšie prevedenie hrotu senzora na trhu, používa sa najmä v laboratóriách pri tekutinách
Kónická špička: jej tvar umožňuje ľahké prenikanie do polotuhých telies, roztokov emulzií, syrov a mäsa, používa sa najmä v potravinárskom priemysle.
Plochá špička: jej konštrukcia je určená pre povrchové merania ovocia a zeleniny, kvapiek vzoriek, ľudskej kože, atď.
Ostrá špička: umožňuje penetráciu do polomrazených potravín, mäsa a tvrdých potravinárskych produktov.
Späť na začiatok ^

Moja elektróda na rozpustený kyslík je suchá. Čo mám robiť?

Odstráňte červený a čierny plastový kryt alebo zostavu membrány. Namočte spodný 1 palec (2,54 cm) v roztoku elektrolytu po dobu 5 minút. Opláchnite membrány s elektrolytom a naplňte čistým elektrolytom. Jemne poklepte po stranách membránového uzáveru pre odstránenie vzduchových bublín. Upravte O-krúžok vnútri membránového uzáveru. So senzorom dole zaskrutkujte zostavu membrány.
Späť na začiatok ^

Môžem použiť destilovanú alebo deionizovanú vodu na uskladnenie mojej pH elektródy?

Nie, nikdy nepoužívajte destilovanú alebo deionizovanú vodu na uskladnenie, poškodí to elektródu.
Späť na začiatok ^


Senzory / Sondy / Čidlá

Ktorý ORP senzor mám použiť: platinový alebo zlatý?

Platinový senzor: použitie pri oxidačných reakciách (nad 500 mV) ako sú bazény a kúpele, obecná pitná voda. Zlatý senzor: použitie pri redukčnom prostredí (pod 500 mV) ako sú galvanické použitia, ťažobný priemysel (kyanid).
Späť na začiatok ^


Moje namerané výsledky nie sú stabilné. Čo mám robiť?
Sonda je pod polarizáciou s pevným napätím približne 800 mV. Polarizácia sondy je nevyhnutná pre stabilné merania s rovnako sa opakujúcim stupňom presnosti. So správne polarizovanou sondou sa kyslík kontinuálne „spotrebuje“ prechodom cez citlivú membránu a rozpúšťa v roztoku elektrolytu obsiahnutého vo vnútri sondy.
Späť na začiatok ^


Kalibrácia

Ako často mám kalibrovať svoj pH meter?

Môže sa to líšiť od situácie. Avšak vykonávaním pravidelnej kontroly s čerstvými kalibračnými roztokmi si sami určíte kedy a ako často je kalibrácia nevyhnutná. Pre dosiahnutie presných výsledkov merania sa však odporúča kalibrovať prístroj po 10-15 meraniach alebo aspoň raz za mesiac.
Späť na začiatok ^

Ako často mám kalibrovať svoj EC/TDS meter?

Zvyčajne nie tak často ako pH meter, keďže v tomto prípade tu nie je otvorený spoj s vonkajškom. Najlepšie je vykonávať pravidelné kontroly s čerstvým kalibračným roztokom aby ste zistili, že kedy je kalibrácia potrebná.
Späť na začiatok ^

Ako nakalibrujem svoj pH meter?

Väčšina pH metrov funguje rovnakým spôsobom, ale mali by ste vždy najprv skontrolovať manuál k prístroju. Tu Vám predstavujeme všeobecný prehľad procesu kalibrácie. Prístroj uvediete do režimu kalibrácie buď stlačením tlačidla CAL alebo stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF, až kým sa na displeji nezobrazí CAL. V tomto bode väčšina meračov bude požadovať kalibračný roztok s pH 7.01 a všetky merače musia byť kalibrované najskôr na pH 7.
Vložte elektródu do kalibračného roztoku s pH 7 tak, aby spodný 1 palec (2,54 cm) bol ponorený v roztoku. Merače sú naprogramované, aby automaticky rozpoznali výber kalibračného roztoku (prosím skontrolujte špecifikácie prístroja, ktoré roztoky zariadenie rozpoznáva). Kým merač čaká na stabilizovanie výsledku, n na displeji zabliká symbol hodín alebo presýpacích hodín (na niektorých testeroch môže zablikať výsledok). Ak merač nedokáže rozpoznať kalibračný roztok, objaví sa na displeji odkaz WRONG (chybný). Akonáhle merač dosiahol stabilný výsledok, automaticky sa nakalibruje. Následne prístroj vyzve užívateľa, aby použil ďalší kalibračný roztok, displej zobrazí 'USE 4.01' (použite 4.01). V tomto bode vyberte elektródu z roztoku s pH 7 a opláchnite ju pod tečúcou vodou z kohútika (alebo deionizovanou vodou) a následne vložte elektródu do roztoku s pH 4. Opäť prístroj zobrazí symbol blikajúcich hodín, čím indikuje stabilizáciu výsledku.
Späť na začiatok ^

Je potrebné kalibrovať ORP elektródu?

Nie. ORP elektródy nepotrebujú kalibrovať ako pH elektródy. Avšak ORP elektródy musíte pred meraním pripraviť na používanie. Keď je elektróda nová, namočte špičku elektródy do teplej vody z kohútika. Tým sa zvýši prietok referenčným spojom. Pre kontrolu funkčnosti elektródy, ponorte špičku do ORP testovacieho roztoku HI7021L alebo HI7022L. Výsledok by mal byť +/- 50 mV hodnoty udanej na fľaši. Ak výsledok nie je v rámci rozsahu +/-50mV, je potrebné oxidačné alebo redukčné ošetrenie pomocou roztokov HI7092 alebo HI7091. Tie upravia povrch elektródy a zrýchlia jej reakčný čas. Keďže in-line procesné elektródy už sú v roztoku, stačí jednoduchí test pomocou HI7021L alebo HI7022L na zistenie stavu elektródy. Ak ani po úprave a testovaní nie je vaša sonda dostatočne presná, vykonajte proces čistenia.
Späť na začiatok ^

Je môj nový pH alebo EC meter už nakalibrovaný?

Áno, ale odporúčame Vám pred prvým použitím Váš prístroj nakalibrovať ešte raz.
Späť na začiatok ^


Roztoky

Aký kalibračný roztok mám použiť pre kalibráciu môjho pH metra?
Ako ste si mohli všimnúť, na trhu existuje široký rozsah kalibračných roztokov pre rôzne použitia. Avšak z 99 % budete potrebovať pre kalibráciu práve roztok s pH 7 a s pH 4. Ak meriate väčšinou zásadité prostredie, budete potrebovať roztok s pH 7 a s pH 10, hoci roztok s pH 10 nie je natoľko stabilný ako roztok s pH 4, preto je aj jeho životnosť na vzduchu oveľa kratšia.
Späť na začiatok ^

Nemám zakúpený HI70300 Uskladňovací roztok. Čo iné môžem použiť?

Môžete použiť aj kalibračný roztok s pH 4 alebo s pH 7. Nakvapkajte pár kvapiek dovnútra krytu, aby ste elektródu udržali vlhkou.
Späť na začiatok ^

Dostal som roztok, ktorý bol zamrznutý. Môžem ho použiť?

Áno, ale pri odmrazovaní sa uistite, či fľaša nie je od mrazu prasknutá.
Späť na začiatok ^


Poľnohospodárstvo

Ako odmeriam pH a EC v pôde pomocou metódy extrakcie?

Extrakčná metóda pre meranie pH a EC je nasledovná:

  • Zmiešajte 3 oz. (88.7 mg) pôdy so 6 oz. (177.4 mg) vody
  • Nechajte zmes stáť 15-20 minút
  • Odfiltrujte kvapalinu do čistej nádobya odmerajte
  • Zjednodušte meranie pH & EC pomocou priameho merania do pôdy s prístrojmi HI99121 a HI993310.
    Späť na začiatok ^

Používame súbory cookies pre uľahčenie prehliadania našich stránok, zlepšenie služieb a k analýze návštevnosti.

Rozumiem Viac informácií